Kukai Sándor írásai - KertÉsz Csapat Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

ARCHIVUM > ÍRÁSOK
Az írásban hivatkozott képek  kattintásra nagyíthatók

      a             b            c            d              e              f             g             h            i              j             k             l             m 
Kukai Sándor:

A MAGYAROKRÓL.
I./Amiről a krónikáink beszélnek.
II./Nyelvünkről, finnugor, török, egyéb rokonság.
III./A magyarok ősi írása


I./A KRÓNIKÁKRÓL

ANONYMUS: GESTA HUNGARORUM.
" A szkitiaiak ugyanis jó régi népek, s van hatalma szcitiának keleten, mint fentebb mondottuk.
Szcitiának első királya MÁGÓG volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királyról nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú ATTILA király. Ő az Úr megtestesülésének négyszázötven-egyedik esztendejében a szittya földről kiszállva hatalmas sereggel Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette. Majd királyi székhelyet állított magának a Duna mellett a hévizek fölött, minden régi épületet, amit ott talált megújíttatott és az egészet igen erős fallal, vétette körül. Ezt magyar nyelven most Budavárnak mondják, a németek pedig Ecilburgnak hívják...
Hosszú idő múlva pedig ugyanazon Mágóg király ivadékából eredt ÜGYEK, Álmos vezér apja, kinek Magyarország királyai és vezérei a leszármazottai, miként a következőkben majd előadjuk"
A leírtakból látjuk, hogy Anonymus Noé fiától Jáfettől kezdi a magyarok történetét, ugyanakkor a később írott krónikáink Nimródot is említik, ezért szükségesnek látszik, hogy
NIMRÓD
HUNOR, MAGOR
ATTILA
ÁLMOS
ÁRPÁD szerepével is foglalkozzunk a krónikák tükrében.

NIMRÓD, HUNOR, MAGOR:

1/ Anonymus: Gesta Hungarorum.
Nem említi Nimródot. A bevezetőben leírtakat említi a legrégebbi dolgokról... Attilától kezdi, mint Mágóg ősapa leszármazottja...

2/ Képes Krónika.
"Ezeknek, vagyis a magyar királyoknak származását, kezdeti uralmát és Scythiából való kijövetelét a szent tanítók különféle történelmi műveivel fogom megvilágítani a következő sorrendben...
Ezek Noé fiainak nemzetségei; és ettől a három fiától, tudniillik Sémtől, Kámtól, és Jáfettől hetvenkét nemzetség származott a vízözön után: Jáfettől tizenöt, Kámtól harminc, Sémtől pedig huszonhét...
Kám fiai:
Chus
Mezarim
Phut
Kánaán
Sába
Evila
Saba
Nemproth Ő kezdte a hatalmaskodást a földön, mert másokat erőszakkal leigázott és akaratuk ellenére az említett munkára kényszerítette. (t. i. város és toronyépítésre).
Így folytatódik: És erős vadász volt, vagyis az emberek elnyomója.
Országa kezdetben Babilon volt, (A Biblia, a Teremtés könyvében a következőket írja: Nimród "a vadászat hőse az örökkévaló előtt"alapította Mezopotámia valamennyi királyságát.
"Volt pedig birodalmának kezdete Bábel Errekh /Uruk/ és Akkád és Kalné Sineár országában.
Ezen földből emelkedett ki Asszur, hol Ninive épült, a széles utcájú város. És Kélach és Részen, Ninive és Kélach között az a nagy város."/feltételezések szerint: Qalat/ utódai az óceánig terjedő vidékeket tartották hatalmukban.(!) Mindenkinek nyilvánvaló ebből, hogy azoknak van igazuk, akik Hunorról és Magorról a magyarok őseiről azt állítják, hogy Nemproth fiai voltak, aki Chus fia, ez pedig Kám fia volt, s akit Noé megátkozott..."(Ezek szerint Nemproth Mezopotámiában élt és nem az Urál vidékén). Számos történész feltételezte, hogy az akkád Szargon azonos a bibliai Nimróddal. Ha Kist Kusnak olvassuk a bibliai szövegben, kitűnik, hogy Szargon állításának megfelelően Nimród elődje valóban Kis /Kus/ volt.
A vízözön után az 58. évben... Evilat földjére ment és a feleségétől Enéhtől Hunort és Magort nemzette, akikről a magyarokat és hunokat elnevezték."

3/Hess András: Chronika Hungarorum. (1573)
". továbbá, hogy az özönvíz pusztítása következtében Noén és három fián és ezeknek feleségein kívül minden élőlény elpusztult, hetvenkét törzs származott végül Szemtől, Khámtól és Jáfettól az özönvíz után. Szemtől 22, Khámtól 33, Jáfettól 17.
A kétszázegyedik évben az özönvíz után NEMROTH óriás, Thana fia (megjegyzésem: egyes kutatók szerint azonos a sumér ETANA-val és az egyiptomi ATON-nal), Jáfet magvából egész rokonságával együtt egy templomot kezdett építeni.
/ Nemroth / az istenek templomait tiszta aranyból készítette, a palotákat drágakőből, az oszlopokat aranyból, az utakat különböző más-más színű kövekkel burkolta.
A négyszögről épített torony maga egyik szögletétől a másikig ezertizenöt láb hosszú és ugyanannyi láb széles volt.(ma egy láb 32cm-nek számít, ha ezt megszorozzuk 1015-tel, akkor 325 métert kapunk, tehát 325x325m alapterületű volt a templom, azaz a ZIKKURAT. Megjegyzem a Gizeh-i nagypiramis alap éle, alig haladja meg a 200 métert.)
Magassága még nem volt mérték szerint befejezve, de elgondolásuk szerint egészen a HOLD köréig kellet, volna emelkednie...
Nemroth óriás a nyelvek összezavarodása után, mint mondják, Eiulath földjére távozott, ezt a vidéket abban az időben Persisnek nevezték. (megjegyzésem: a valóságban a Kaukázus ÉNy-i területe volt Evilat),
És itt két fiút nemzett feleségétől Enéhtől, mégpedig Hunort és Magort, akiktől a hunok, vagyis a magyarok származnak. Azonban Nemroth óriásnak, mint mondják, Enéhen kívül más feleségei is voltak, és Hunoron és Magoron kívül más fiukat és lányokat is nemzett.
Ezek a fiai és ezeknek az utódai Persis vidékén laknak, termetre és színre a hunokhoz hasonlók, csupán a nyelvükben különböznek tőlük egy kissé, miként a szászok a thüringiaiaktól."... az elhagyott vidéken férjük nélkül a sátrakban ottmaradt asszonyokra és Bereka fiainak gyerekeire bukkantak véletlenül, amikor azok a kürt ünnepét ülték. Elragadták és a meotiszi mocsarak közé vitték őket. Dulának az alánok fejedelmének két lányát is elfogták, az egyiket Hunor, a másikat Magor vette feleségül...

4/Heltai Gáspár: Chronica az Magyaroknak dolgairól.(1575).
Kétféle Scithia vagyon: Egyik vagyon Európában, a másik Ázsiában. / Ezt részletesen taglalja, de Nimródot és leszármazottait nem említi. Szkitiát később részletezzük külön pontban./

5/ TARIH-I-ÜNGÜRÜSZ:
"Az évszázadok hírnökei és a hírek elmondói ilyenképpen adják elő; a régi időkben a Madzsar törzs nemzetsége Nemród gyermekeitől származott. Nemródnak volt egy Ankisza nevű felesége, s ettől a feleségétől két fia született. Az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták. Ők voltak Nemród első fiai és állandóan atyjuk palotájában tartózkodtak."
"Egy nap Nemród vadászatra ment és magával vitte a fiait is. Vadászat közben Nemród egy elejtendő vadra bukkant. Azonnal nyomába eredt és üldözni kezdte. Fiai is mindenféle vadat kémleltek, s egyszer csak egy csodálatos vad tűnt fel előttük, amely csodálatos színekben pompázott. Önkénytelenül is a vad után fordultak lovaikkal vágtában. A vad azonban elmenekült és Adzsem /tartomány/ határán a hegyek közé érve eltűnt.
A két királyfi, bármilyen soká kereste a vadat, nem találta meg. Sem a nevét, sem a fajtáját nem ismerték... Majd visszatértek Atyjukhoz, és arra kérték, hogy Adzsem határán, azon a hegyes vidéken egy monostort építsen számukra, amelyben lemondva a világról lakhatnak, és a világ népétől visszavonulva saját gondjukkal foglalkozhatnak.
Nemród kérésüket meghallgatta, és parancsot adott, hogy azon a helyen egy monostort építsenek. Miután a monostor felépült és elkészült, a két királyfi beköltözött... Ily módon öt évig laktak a monostorban, és ott nyugodtan éltek... egy nap egy titokzatos személy érkezett hozzájuk. Elmagyarázta nekik a világi hatalom /lényegét/ és az uralkodás utáni vágyat, s /ezzel/ őket megrendítette...
Abban az időben Adzsem országának közelében egy bégnek két csodaszép lánya volt. Magor és Hunor ezt a két lányt feleségül vette... a hírmondó szavai azt bizonyítják, hogy Üngürüsz népe Hunor nemzetségéből származott...
Midőn Nemród meghalt, Adzsem trónjára egy másik fejedelem került. Azt a vidéket pedig, /melynek Hunor volt a fejedelme/, Dzsidijja (több helyen Dzsiddija) tartománynak nevezték. Tatár tartomány volt, mely Szamarkandtól a Fekete tengerig terjedt.(Itt csúsztat a fordító, hiszen ekkor, még nem léteztek a tatárok).
Egy nap Adzsem országának padisahja Konsztantinije fejedelem ellen hadjáratot indított (a krónika török nyelvre fordítója itt a későbbi időre írja az eseményeket, hiszen i.e. 3000 körül, még nem létezett Bizánc, sem Konstantin császár) és emiatt Dzsidijja országának uralkodójától segítséget kért. Dzsiddija fejedelme Hunor népéből, akik tatárok voltak (itt megint csúsztat a fordító, mint olyan sok helyen, ezért a következőkben az ilyen összevonásoknál, csak olyan megjegyzést teszek, hogy "csúsztat") húszezer katonát gyűjtött össze, és Adzsem padisahjához küldte /ezt a sereget/. Amikor Adzsem padisahja is Konsztanije ellen ment, az említett Hunor népét támadás érte, amely azután ily módon elvált Adzsem padisahjától és Pannonija tartományba költözött.
Amikor abba a tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban, sok gyümölcse és bő termése van annak az országnak, és az Ő NYELVÜKÖN, azaz Hunor népének nyelvén beszélnek /az ottani népek/...
Pannonija királya örült, hogy az Ő keze alatt telepedtek le, s /ebből/ megértette, hogy az ő alattvalóivá váltak.(i.e.3000 körül a Kárpát medencében AZONOS NYELVET BESZÉLŐ NÉP).
De mihelyt Hunor népe itt letelepedett, Dzsiddija tartományába (az ott maradt) Hunor népéhez és bégjeihez ügyes kémeket küldtek, azzal (a megbízással), hogy az ottani Hunor bégek gyűjtsenek katonákat és jöjjenek be /ide/ ebbe a gazdag országba. Eközben a kán meghalt. Az egész ország Hunornak, Nemród fiának alattvalójává lett...
De abban az időben megérkezett Dzsidijjába Hunor népének bégjeihez az említett kém, és hírül hozta Pannonija tartományának tulajdonságait.
Az itt kifejtett okoknál fogva Nemród fia Hunor katonaságot kezdett gyűjteni. Mikor Hunor népe összegyűlt, megszámlálták és összeírták. Látták, hogy Hunor népéből tízezer ember gyűlt össze, és a nem rendkívüli teremtményekből is kétszáznyolcvanezer férfi gyülekezett össze. Mikor Hunor ezt a csodálatos óriási hadsereget összegyűjtötte, élete nem lett hozzá hű, és közben eltávozott ebből a világból...
De Hunor rokonai között volt egy hatalmas bégfi nevét Kattarnak mondták. Hunor utódának Őt választották meg a hadsereg fővezérévé...
"Hol vagy, Pannonija tartománya!"kiáltással kibontották zászlaikat, megszólaltatták a kis és nagydobokat... csapataik egymás után elindultak...
Egy hegyes vidéken háromhónapnyi ideig megszakítás nélkül pihentek... Egy napon Hunor népe hirtelen lóra termett, s mint egy tenger áramlat rázúdult Erdel tartományára. Erdel népének lehetőséget sem adtak a védekezésre...Mikor széltében, hosszában bejárták, látták, hogy minden zuga a paradicsomkerteknek és az édenkert rózsásberkeinek egy-egy mutatványpéldánya... Hunor népe a Tisza nevű híres folyóvíz partján azonnal hazát alapított és kincsek gyűjtésével foglalkozott, mivelhogy Hunor népe az erdeli tartományban, de a Tisza partján telepedett le és uralkodott...Innen sokszor átkelve a /Tiszán/ Pannonija tartományát megtámadták... Végül is a Tiszán átkelő Hunor népe egyesült Hunornak azzal a népével, amelyik Adzsem padisahjával erre a tájra költözött és itt telepedett le."

ATTILA:
Anonymus: "Szcitiának első királya Mágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királyról nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király. Ő az Úr megtestesülésének 451-edik esztendejében szittya földről kiszállva hatalmas sereggel Pannónia földjére jött és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette."

 • Képes Krónika: "Az Úr megtestesülése utáni 401. a magyarok Pannóniába történt bejövetelétől számított 28. évben a magyarok, vagyis a hunok, római szokás szerint egyetértő akarattal Bendekus fiát, Attilát –aki először csak egy volt a kapitányok közül- királyként emelték maguk fölé. Ő pedig öccsét, Budát rendelte fejedelemmé és bíróvá a Tiszától a Donig; magát a magyarok királyának, a földkerekség rémének, Isten ostorának nevezte: Attila Isten kegyelméből Bendekus fia, a nagy Magor unokája ENGADI-ban nevelkedett, a hunok, médek, gótok, dákok királya a földkerekség réme és Isten ostora."

 • Hess András: Az Úrnak 328-ik évében egybe gyűltek és miután maguk közül kapitányokat állítottak -Bélát a Zemeyn nemzetségből eredő Chele fiát; ugyanannak a testvéreit, Kevét és Chadichát; Attilát, Kevét, és Budát, Bendegúz fiait az Érd nemzetségből,- elhatározták, hogy megrohanják a nyugati nemzeteket. A száznyolc törzsből egymillió fegyveres férfiút választottak ki... egy lélekkel és egy elhatározással kivonultak Szkítáiból... a hunok az éj csendje alatt Sicambriánál tömlőkön átkeltek a Dunán és Matrinusnak és Detriknek a mezőn tanyázó seregét, amelyet Patentiana városa nem tudott befogadni, kegyetlenül lemészárolták... Detrik és Matrinus állítólag Cezmaurnál szállt szembe velük és a reggeltől kilenc óráig tartó ütközetben a rómaiak vereséget szenvedtek... Akkor a hunok római szokás szerint Atilát, Bendekuz fiát, aki előbb egy volt a kapitányok közül, maguk fölé emelték Királynak. Ő pedig testvérét Budát megtette a Tisza folyótól a Donig terjedő terület fejedelmének és kormányzójának, önmagát pedig a magyarok királyának hívatta.

 • Heltai Gáspár: A Szkitiai nép igen régi nép. És eredet az Hunoktól, ki Jafetnak fia és a Noé pátriárka unokája vala. Ezt megmutattya az is, hogy régtől fogva mind veszétenek ezen az egyiptomiakkal. Mert az Egyiptomiak evel akarják vala megbizonyítani, hogy ők régieb vónának. Mivelhogy az első népek nem mehettek vóna a helyekre, hol felette igen nagy hőség vagyon, se azokra, hol felette igen hideg vagyon... Az Hunok, kiket mostan Magyaroknak nevezünk, régen Szkitiában mind vadászattal éltenek... Mikorra annak utána Krisztus urunknak születése után 373-ban, mikor Valers római császár és Damásus pápálkodik vala, így kezdének a magyarok kijőni Szkitiából. Az Ő hadnagyok valának, Béla az Csele fia, ki Zomai nemzetségből való vala, és Keve és Kadicsa, kik Béla atyafiai valának; annak felette Athila az ő két öccsével Kemennel és Budával, kik Bendekuz fiai valának az Kadar /Kattar?/ nemzetségből valók. (Tízszer százezer és nyolcezer egy seregbe, és ítélő mesterré tevének egy bölcs embert, Kadart)... És által menvén a hegyeken megszállának Pannóniában a Tisza nagy folyóvíz mellet... Mikoron azokáért gyűlésbe egybe gyültenek volna minden nézetekből, mindnyájan választák főhercegnek az Atilát... Az Ő zászlóiban egy aranykoronás keselyű van megírva és ezt a címert viselték mind a magyarok az Gejza hercegnek idejéig...

 • TARIH-I-ÜNGÜRÜSZ: Jó idő múltán a kor (szellem) elfordította arcát Kattartól és egy nap, lehajtotta fejét a végzet párnájára...
Mikor Kattar fővezér meghalt alattvalói és bégjei mindnyájan meggyászolták, feketébe öltöztek, drága testét rózsavízben megmosták és letették a föld mélyébe.
Ezek után Szikambrija trónja megürült, Kattar bégjei és előkelő emberei összegyűltek és így szóltak:..."És, hogy miféle egyént válasszunk?"
Hunor nemzetségéből két testvér volt közöttük, az egyiket Atilusznak, a másikat Budának hívták. Atilusz jó természetű, bátor, éles eszű és okos ember volt, s szerfölött alkalmasnak látták őt a királyságra; és igyekezettel arra törekedtek, hogy Atiluszt a trónra juttassák... méltónak látták a királyságra, mindnyájan meghódoltak, és engedelmességet fogadtak (neki)... a háromszáznyolcvanhetedik évben... testvérét Budát erdeli bánná nevezte ki,... Tetrikusz királynak volt egy gyönyörű szépséges lánya. Atilusz ezt a lányt vette el... A lakodalmi gyülekezetben jelen volt Konsztantinijje fejedelmének lányától származó fia, Kaba (Csaba), és a nimcse bégnek Szivatopulónak lányától származó fia, Aladórinusz is... abban az időben Atilusz király, már túlhaladta életének a százhuszonnegyedik évét, nagyon megöregedett és elvénült... eszméletlen állapotban magára maradva , megindult az orra vére, és annyira folyt, hogy a lelke elvált a testétől, és életének deftere befejeződött... Kaba és Aladoriusz azonnal ellenségekké, és ellenfelekké váltak... mivel Kaba Konsztantinijje fejedelmének a lányától származott, maradék hőseivel útra kelt Konsztantinijje felé és éjjel-nappal folytatta útját... Konsztantin fejedelem egy jó helyet (területet) ajándékozott neki.
De Kaba rokonsága, Kabának állandóan emlegette, hogy Dzsidijja tartományban volt atyjaiknak azelőtt hazája, és az ott lévő rokonság után vágyódott... végül is egy nap Konsztantinijje uralkodójának színe elé járultak, hogy engedélyét kérjék a távozásra... a császár azonnal engedélyt adott, töméntelen aranyat, ezüstöt, rubint és drágakövet adott neki és sok segítségben részesítette... Abban az időben Dzsiddija tartománynak volt egy uralkodója, aki Hunor fiainak a nemzetségéből származott. Atilusz király nővérének a fia volt BENDEKUSZ-nak hívták, s így Kabának rokona volt (megjegyzésem:Ez a Bendegúz az öregapja nevét örökölte, ami a mai napig is szokás a magyaroknál, tehát Csabának első unokatestvére volt.
Kabának (megjegyzésem:Csabának) egyenes leszármazottja ÁRPÁD! (Ezek szerint a Kárpát medencét HUNOR népe vette birtokba, MAGOR népe, a Fekete tengertől, az Óceánig alapította meg a KELETI HUN BIRODALMAT.)
ÁLMOS:
1)Anonymus: Hosszú idő múlva pedig ugyanazon Mágóg király ivadékából eredt ÜGYEK, Álmos vezér apja... 884. évben Pannónia földjét keresik fel... hallották, hogy az Attila Király földje...
2)Képes Krónika: Kr.u.677 évben Atila halála után 104 évvel másodszor jöttek ki Szkitiából...
Először Erdélyt foglalták el... itt hét földvárat építettek és egy darabig itt maradtak...
3)Hess András:... lássuk most, mely időben tértek vissza másodszor... Továbbá Előd fia Ügyek egy leánytól Eunodbiliától, Magorban nemzett egy fiút, akit Álmosnak neveztek a miatt az esemény miatt, hogy anyjának álmában tudtul adta egy madár –olyan ölyvféle formában jött hozzá, amikor terhes volt-, hogy méhéből egy patak fakad, de nem a saját földjén fog elsokasodni. És ezért azt jövendölték, hogy "ágyékából dicső királyok fognak származni"...
Álmos pedig nemzette Árpádot, Árpád nemzette Zoltánt, Zoltán nemzette Taksonyt...
A kapitányok közül pedig gazdagabb és hatalmasabb volt Árpád, Álmos fia, aki Előd fia, aki Ügyek fia. Atyját, Álmost pedig Erdélyországban megölték, ugyanis nem jöhetett be Pannóniába
4)Heltai Gáspár: A, Hess András féle változatot adja arhaikus magyar nyelven. Álmos kivégzéséről nem beszél.
5)Tarih-i-Üngürüsz:Álmosról nem beszél. Kaba (Csaba) egyenes ági leszármazottja Árpád.
ÁRPÁD:
1) Anonymus:Az Úr megtestesülésének 903. esztendejében Árpád vezér elküldvén seregeit, az egész földet, amely a Tisza és a Bodrog közé esik Ugocsáig minden lakójával elfoglalta. Borsova várát ostrom alá fogta, harmadnapra harccal bevette, falait lerombolta és Salán vezér katonáit, akiket ott talált bilincsbe verve Hung várába vezette...

2)Képes krónika:Az Úr megtestesülésének 677. évében, az Attila halála utáni századik évben... a magyaroknak nevezett hunok...ismét bementek Pannóniába. Ama kapitányok közül Árpád volt a leggazdagabb és leghatalmasabb, Álmos fia, aki Előd fia, Ő meg Ugeg fia volt, apját, Álmost, még az erdeli hazában megölték, nem mehetett be, ugyanis Pannóniába.
3)Hess András: 888-ban, Jézuskrisztus testetöltése után a köznép nyelvén magyarok, vagy hunok, latinul pedig hungarusok, újból bevonultak Pannóniába... a 108 törzsből tehát Szkítiából történt második kijövetel alkalmából 230 ezer férfi jött ki nem számítva a háznépet. A kapitányok közül pedig gazdagabb és hatalmasabb volt Árpád, Álmos fia, aki Előd fia, aki Ügyek fia. Atyját, Álmost pedig Erdélyországban megölték, ugyanis nem jöhetett be Pannóniába...
Árpád pedig közben bevonult a hét vezérrel Pannóniába, nem, ám mint vendég, hanem mint aki örökség jussán birtokolja ezt a földet.
Heltai Gáspár: Krisztus urunk születése után 744-ben ismét kiindulának a magyarok Szkítiából, hogy ismét Pannóniába az jó zsíros és termőföldre jöjjenek...
Mikoron azokáért a magyarok immár Oroszországban volnának, meghallották azt a székelyek Erdélyben, kik Attila után maradtak az országban. És ezek felkelvén elejikbe menének Oroszországba. És onnét behozák Őket Erdélybe...És eloszolván Erdélyben nagy ásással hét nagy földvárat csinálnak...
5)Tarih-i-Üngürüsz: Egy nap Kaba letette fejét a végzet párnájára és a múlandó világból az örökké tartó világba röppent... Kaba nemzetségéből ebben a tartományban volt hét bég, akiknek vezérük, aki Kabának egyenes leszármazottja volt, Árpásnak hívták... Attila király halála után háromszáz év elmúltával, Kr.u.745 esztendejében... elindultak... Ekkor az Erdeli vidékek ellen indult, azokat foglalta el... Ott hosszabb ideig megpihent. ..Árpád egy várat épített... a többi vezér is egy-egy várat épített...
Árpád szerdár és a többi kapudár Erdelt elfoglalták és ott hosszú ideig éltek és uralkodtak...

GONDOLATOK a KRÓNIKÁK TARTALMÁHOZ:
1) Nimród Mezopotámiában élt és uralkodott. Ő volt az első király a földön, az özönvíz után.
Városokat, palotákat, utakat, templomokat és tornyokat (zikkurat) épített. A nyelv összezavarása után Evilat földjére ment. Itt születtek fiai Hunor és Magor.
2) Hunor népe i.e.3000 körül a Kárpát medencébe jött és itt velük azonos nyelven beszélő népet talált. Ezt követően a hunok birtokba vették a Kárpát medencét. Adatokat keresve az időszámítás előtti Kárpát medencei létünkre a következő adatokat találtam: 1982-re befejeződtek az Európai genetikai vizsgálatok. Ornella Semino és 16 társa által a Sciente Magazinban, 2000-ben közzétett cikke szerint a mai magyarság 13%-a viseli az EU18-as gént, mely 40000 éves, és 60%-a az EU19-es gént, amely ennek későbbi helyi változata és úgy 20000 körül az "őskárpátiak", vagyis (a gravettik) idejében, helyben jött létre.
A magyar és a finn genetikusok 1994-1997 között kormányközi megállapodás keretén belül génvizsgálatokat végeztek a finnugor nyelvcsaládon belül. Vizsgálták a mordvin, erzák, moksák, hantik, manysik, észtek, lappok, marik, kréliak, a moldvai magyarok, valamint a bukovinai székelység génjeit. Dr.Béres Judit: Élet és Tudomány 2001. szeptember 21-i számában közölte az eredményeket, amely lényege: "Az eredmény azt mutatja, hogy Európában genetikailag e népektől és a finntől állunk a legtávolabb."
3)Magor népe megalapította a nagy hun birodalmat, amely a Fekete tengertől, a Csendes óceánig terjedt. (i.e.3000 körül)
Dr.Érdy Miklós, Dr.Bárdi László, Dr.Ceibert (Sziebert) Gyula mai magyar keletkutatók végig járták az Ősi Selyem Utat, amely lényegében a keleti hun birodalmon vezetett keresztül. Megállapították, hogy a régészeti leletek, a néprajzi szokások, a népmesék és a népdalaink szerint végig követhető eleink vándorlása a Kaukázustól-Vietnám nyugati feléig és vissza Jekatyerinburgon keresztül a Volga, Káma, Urál által határolt hazáig, ahol a leletek datálása szerint a 6-9. század között éltek. Korábbi és későbbi adat az ottlétükre nincs.
Dr.Ceibert Gyula szerint eleink, már ekkor fűszerezték ételeiket (felsorolja mindazon fűszereket, amelyeket a Sumérok is használtak.).
Grover S. Krantz amerikai nyelvészkutató, még az európai génvizsgálatok előtt sokkal korábban az alábbiakat állapította meg:
"a magyar nyelv a Kárpát medencében, a Tiszántúlon 12 pásztor törzs által keletkezett... a magyar nyelv ősisége Magyarországon... meglepő. Úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../az ÖSSZES HELYBEN MARADÓ nyelv közül a magyar a legrégibb.
Nyelvünket Kárpát "Uráli", azaz "magyar"nyelvnek nevezi. Arra a következtetésre jutott, hogy az urálinak nevezett nyelvek kialakulásának helye nem az URÁL vidéke volt, hanem a Kárpát medence, azon belül a Tiszántúl.
Ezt írja: "Általában úgy vélekednek, hogy az uráli magyarok keletről jöttek Magyarországra Kr.u. a 9. szd-ban. Ezzel szemben úgy találom, hogy a többi uráli nyelvet beszélők terjeszkedtek Magyarországról az ellenkező irányba sokkal korábban". Megjegyzi: amennyiben "ezen új felismerés megállja a helyét, úgy a magyar nyelv Európa legősibb helyhez kötött nyelve"(Véleményem szerint a génvizsgálatok Őt igazolták).
Gordon Clide angol régész szerint az emberiség keletkezésénél az utolsó jégkorszakot (i.e. 75000-10000-ig) figyelembe kell venni. A geológusok szerint a Kárpát medencéig fás, tundrás terület volt, a medence nem volt jeges, csak a Magas Tátrát borította jég. Itt 2-3 ezer évvel korábban kialakulhatott az emberi élet feltétele, mint Európa más részein.
Szerinte Mezopotámia-Kárpát medence-Kréta háromszög egyforma magas kultúrájú volt

II/ NYELVÜNKRŐL.
A magyar nyelv Európában egyedül álló, rokoni kapcsolatok nélkülinek tekintett nyelv volt a 18. sz végéig.
HELL MIKSA (Selmecbánya. 1720-Bécs1792) és tanársegédje SAJNOVICS JÁNOS (Tordas 1736-Buda1785) a monarchia csillagászai 1769. június, 3-án méréseket végzett az észak norvégiai Vardö-szigeteken. A Vénusz bolygó áthaladását mérték a Nap korong előtt. Több mérés összevetésével Hell Miksa meghatározta a nap-föld távolságot. Mindketten felfigyeltek a szigeteken élő lappok anyanyelvére, a hanglejtések hasonlóságára. Sajnovics ezen túlmenően a nyelvek szókészlettani, hangtani, és alaktani egyezéseit kutatta. 1770-ben könyvet írt "Demonstratio"címen, amelyben a magyar és a lapp nyelvek rokonságát fejti ki. Ezzel elindította nyelvünk tudományos kutatását.
REGULY ANTAL. (ZIRC. 1819-Buda1858) néprajzkutató, a magyarországi finnugrisztika egyik legelső képviselője. Az oroszországi finn-ugor népek között végzett gyűjtő és kutatómunkát.
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR. (Körös1784-Darzsiling1842) Keletkutató. A közel kelet után India és Tibet területén kereste rokonainkat, de fő célja Ujguria volt, sajnos ide soha nem jutott el.
Kananban olvasott a mesés SAMBALA országról, a buddhisták Jeruzsáleméről, amely a JUGAROK (Ujgurok) országában van. Ez a hely a keleti felfogás szerint a bölcsesség tárháza. Innen írja az Akadémiának: "Tökéletesen meg vagyok győződve, hogy a mi eleink ezen vidékekről szállottak le, mint KULTUSZNEMZETEK a Krisztus előtti több századokkal". (tibeti-angol, és szanszkrit-magyar szótárai előtt senki nem alkotott ilyen jellegűt).
VÁMBÉRY ÁRMIN (Vanberger Herman, Dunaszerdahely 1832-Budapest 1913) Keletkutató, egyetemi tanár, az MTA tagja. Konstantinápolyban jelent meg 1858-ban török-német; német-török szótára. 1860-ban az MTA levelező tagja lett, ekkor ajándékozta az MTA-nak a TARIH-I-ÜNGÜRÜSZ c, középkori magyar krónika török fordítását, amely Budenz József nyomására elfelejtődött.
MTA támogatással 1861. őszén útnak indul, hogy a magyarok őshazáját felkutassa.
Konstantinápolyon át Teheránig, majd Erzesum, Tabriz, Zadzsem, Ghazvin, Isztahan, Siraz, Khoraszan, Bokhara, Szamarkand, majd vissza Pest útvonalat gyalog dervis ruhában tette meg. Ilyen messze Ázsia belsejébe, rajta kívül, csak Körösi Csoma Sándor jutott.
BUDENZ (BUDAI) JÓZSEF (Rasdorf 1836-Budapest 1892)
1858-ban érkezett Budapestre Hunfalvy Pál hívására, aki tanári állást szerzett részére Debrecenben. Ugyanez év szeptemberében már a székesfehérvári cisztercita gimnázium tanára. Hunfalvyval dolgozzák ki a finn-ugor rokonság elméletét.
HUNFALVY PÁL (Paul Hundsdorfer, Nagyszalók, 1810-Budapest1891) Nyelvész, történész, író, filozófus. 1851-ben ismerkedett meg Reguly Antallal, segített vogul anyagának rendezésében. Vámbéryvel szemben Budenz mellé állt.
STEIN AURÉL (1862-1943). Belső-Ázsia kutatója. Régész, nyelvész, az MTA kültagja. Több művében foglalkozik az IND történelem és az INDOSZKÍTA uralom vallási és művelődési viszonyával és az INDO-IRÁNI régi földrajzzal.
A mediterrán Nyugatot (Európát, Iránt, Indiát, Kínát) és Ázsiát egy kulturális egységként kezelte. Találkozási pontnak a SELYEMUTAT tartotta.
Dr. ÉRDY MIKLÓS, Dr.BÁRDI LÁSZLÓ, Dr.CEIBERT GYULA mai magyar keletkutatók. Több könyvükben beszámolnak a magyar-ujgur rokonságról. Dr.Érdy térképre vetítve láttatja a néprajzi (szűrök, subák, ködmönök, tulipános hímzések, rátétes díszítések, stb. azonosságát a Fekete tengertől a Csendes óceánig, akárcsak a lovastemetkezéseket és a hun bronz üstök elterjedését). Dr.Bárdival és DU BÁTOR kínai zenetudóssal a magyar népdalok azonosságát és a pentaton rendszerű dallamok elterjedését is feltérképezték, akár a népmese kincsünket, ilyen a Fehérló fia c. mesénk, amit Ujgur földön és a kazakohnál azonosítottak).
BERZSENYI DÁNIEL. Magyar költő. Európa nyelveit összehasonlítva az alábbiakat mondta: "a magyar nyelv tán az egész óvilág nyelveinek GYÖKERE ÉS ANYJA."
Dr.BOBULA IDA (1900-1981) Történész, nyelvész, antropológus, sumerológus. A sumér-magyar rokonság kutatója. A szláv jövevényszavaknak tartott, ill. tanítottakról bebizonyította, hogy azok sumér szavaink. Néhány példa:
ablak-ablik, akó-aka, abál-abá, abrosz-ubarusu, bába-baba, bánya-banu, borda-barda, borona-burunu, cékla-seklu, csata-sata, cserép-seib, csuka-suga, dalia-deli, kosár-kusura, bárány-baran, birka-birgu, gatya-gada, gaz-gaz, gomba-gampa, pap-pap, huszár-guszár, kabát-gubutu, kacsa-kusu, macska-macskim, suba-suba, kalapács-kalapattu, kantár-gantur, kapa-kapa, szakács-sakasu, szarka-sarraku, tút-tur, túró-turu, ugar-ugaru, varsa-barsa, zabla-zablu, záp-zuáp, pók-pauk, stb lehetne sorolni sokáig.
Megállapítása: a finn-ugorok olyan népek, amelyek nyelvei közötti rokonság alapjait, gondos tudományos kutatással állapították meg. A magyaroknak a rokonsága... olyan távoli, hogy kölcsönös megértésről nem lehet szó.
BADINY JOÓS FERENC (1909-2007) sumerológus. A Buenos Airesi Jezsuita Egyetemen 1966-tól a sumerológiai tanszék vezetője nyugdíjba vonulásáig
A FINNEKNÉL a genetikai vizsgálatok után az iskola-reformnál átírt tankönyveik a következő lényeges dolgot tartalmazzák: "A magyar is rokon a finnel. A nyelvek közös élete óta azonban több évezred telt el, ezért e nyelvek annyira különbözővé váltak, hogy nehéz észrevenni a hasonlóságaikat.
A nyelvrokonság nem jelent genetikai rokonságot. A finnek genetikai eredete nagyjából megegyezik a nyugat-európai népekével. Bizonyos genetikai vonások azonban megegyeznek a keletebbre élő népekével.
A beszélők számát tekintve a finn nyelvrokonai közül, a legnagyobb a magyar, amelyet körülbelül 14 millióan beszélnek. A finnugor nyelvek közül a magyaré a legrégebbi irodalmi nyelv, az első szövegek az 1100-as évekből származnak. A finn olyan távol áll a magyartól, mint a svéd a görögtől, ezért a rokonságot egy laikus nem veszi észre."


.
ANGELA MAREANTONI. A római, La Sapienza Egyetem tanára, az Amszterdam-i Egyetem Nyelvtudományi Intézetében tartott előadásán 2004-ben kifejtette a finnugor nyelvrokonság megalapozatlan, lényegében kitalált.
MARCO ALINEL. Olasz egyetemi professzor az európai nyelvek és tájszólások világhírű szakértője. "Ősi kapocs-a magyar-etruszk nyelvrokonságról"c. Könyvében részletesen elemzi a kérdést. Következtetése, hogy az etruszkok ősmagyar nyelvet beszéltek, szerinte a magyarok i.e. 3000-ben jelentek meg a Kárpát medencében, az etruszkok i.e. 2000-ben vonultak át ugyanazon térségen.
GROVER S: KRANTZ. Amerikai nyelvész kutató megállapításait, már a krónikáinknál ismertettem.
Dr.GOSZTONY KÁLMÁN. A Saint Michel Kollégium v. tanára, Saint Étiemé (Loire)
A Sorbonne Egyetem (Párizs) Kutató Főiskolája (IV) nyelvészeti, sumérismereti osztályának hallgatója (1952-1972). A többi nyelvészkutatóval azt vizsgálták, hogy a sumér nyelvnek a különféle nyelvekkel milyen kapcsolata van.
Nyelvcsoportok Alaktani és Hangtani összehasonlító táblázata.
Ragozás; 2) Hangrendilleszkedés; 3) Váltakozó mássalhangzók; 4) Mássalhangzók áthasonulása; 5) Mássalhangzók (részleges) gyengesége; 6) Szóvégi mássalhangzók elhagyása; 7)Magánhangzós jelleg; 8) Szóalakítás, 9) Igenevek; 10) Meghatározók, 11) Birtokos főnév; 12) Birtokos főnév előrehozás; 13) Birtokos eset ragos, 14) A jelzői melléknév hátravetése; 15) A jelzői melléknév előre helyezése; stb. 53. nyelvtani fogalom összevetése a sumérrel. A következő egyezéseket kapták:

 • Észak finnugor nyelvek: 21 egyezik,
 • Török nyelvek: 29 egyezik
 • Magyar 51 egyezik, (az 53-ból),
 • Kaukázusi nyelvek 24 egyezik,
 • Bászk 4 egyezik,
 • Indo-európai 4 egyezik,
 • Szanszkrit 5 egyezik,
 • Akkád 5 egyezik,
 • Hamita 3 egyezik,
 • Kelet-afrikai 1 egyezik,
 • Bantu 2 egyezik,
 • Dravida nyelvek 5 egyezik,
 • Munda-kól nyelvek 9 egyezik,
 • Tibet-burmai nyelvek 12 egyezik,
 • Kínai 5 egyezik,
 • Japán 3 egyezik,
 • Tunguz 1 egyezik,
 • Paleo-szibériai 8 egyezik,
 • Eszkimó 3 egyezik,
 • Óceániai 7 egyezik,
 • Maléziai  2 egyezik,
 • Amerikai nyelvek  2 egyezik.


Ugyancsak a párizsi Sorbonne Egyetemen a világ nyelvészei azt kutatták, hogy az élő és holt nyelvekben melyik nyelv tartalmazza a legtöbb ŐS- SZÓT, azaz etimont.
A Demokrata c. lapban Hankó Ildikó 2008. 10. 14-én erről így számol be.
"A magyar, mint ősnyelv."
"A magyar nyelv a világ nyelvészeinek mindig is gondot okozott. Bárhogy csűrték- csavarták máig sem tudták megállapítani eredetét, rokon nyelveit, és ennek az egyedül -álló magányos nyelvet hordozó népnek a kilétét, származását. Nem is könnyű feladat. Él Európa szívében egy nép, amelyik máig olyan nyelvet használ, mintha őskövület kelt volna életre.
Alapos elemzés és kutatás után, arra az eredményre jutottak a világ különböző nyelvészei, hogy a magyar nyelv ősisége a Kárpát medencében meglepő, eredete sok ezer évre vezethető vissza. A francia Sorbonne Egyetemen végzett nyelvészeti kutatások eredménye is arra utal, hogy a magyar nyelv igen régtől fogva jelen van a Kárpát medencében, még akkor is, ha különböző etnikumok beszélték és a kívül állók, más-más néven nevezték.
Francia kutatók megvizsgálták, hogy mennyi ősetimont (megjegyzésem: az etimon=ősszó, tehát feleslegesen írja elé a szerző az "ős"kifejezést) tartalmaznak az egyes nyelvek és a következőkre jutottak:
 • angol 4 %,
 • héber 5 %,
 • indiai 9 %,
 • tibeti, szanszkrit 12 %,
 • latin 5 %,
 • kihalt őstörök nyelv 26 %,
 • magyar 68% ős-szót használ.
Ezek után felesleges a magyar szavakat KIÁRÚSÍTANI különböző nem túl régen ötvöződött népeknek, mert jó szerével ezt tették és teszik ma is azok a nyelvészek és történészek, akik vagy tudatlanságból, vagy tudatos félre vezetéssel a magyar szókincs jórészét idegen nyelvek jövevény szavaként aposztrofálják.
Ilyen világra szóló öröksége egy népnek sincs, ezért őrizzük, védjük a magyar nyelvet, mint az egész világ kultúrájának forrását."
ZENEI anyanyelvünkkel sok kiváló művészünk, zenetudósunk foglalkozott, így Bartók Béla is, aki a pentaton zenénk eredetét BELSŐ-ÁZSIÁBA helyezte. A mai kutatóink a helyszíneken gyűjtött anyagok szerint ujguriáig jutottak az érdekes anyagokkal. Az ujgurok főleg a sárga ujgurnak (sárga=királyi) nevezetteknél kottafej pontosságra egyező dallamaink, illetve népdalaink is megtalálhatók.
Külön érdekesség, hogy amíg a magyarok pár évvel ezelőtt regisztrálták a 200.000,-dik népdalukat, addig a németeknél 5000, a finneknél 7000,- népdal a regisztrált.
Nemrég kaptam egy barátomtól egy csokorba kötött hun szót. Eddig a magyar irodalom és a történelem ezek felkutatásával nem törődött. Állítólag az Iszfaháni és a Krétai kódexekből (i.sz.700, i.sz.500) írták ki ezeket, a szavakat, megítélésem szerint további pontosítást igényel. (nekem ezek a szavak az Ormánságban beszélt nyelvet juttatják eszembe).
A ritkasága miatt közlöm az összes szót:
Nap-napi, víz-vezi, tenger-tengír, rengeteg, tengernyi-tengirdi,só-sava (sava, borsa), tó-tava, hó -hava (havas), szél-szele, völgy-vüdi, folyómeder-tur, erdős hegyvidék-kert, hegyalja-soprun, ország-uruság, lakatlan határsáv-gyepű, kapu-kapu, vár-vara, szó-szava, had-hada, kard-szurr, nyíl-neil, tegez-thegisz, balta-balta, sisak-sisak, sarló-sarlagh, harcos-vitesi, (vitéz), kincs-küncse, kéz-kézi, szem-szöm (szüm), száj-száh, kopasz-tar, ősapa-ise (őse), felmenők-elüd, úrnő-aszuni (asszony), (halotti) tor-tor, bor-bor, sör-ser, vásár-vásár, por-poura, göröngy-bog, sár-sár, szar-sara, út-utu, kút-kutu, lyuk-liku, szag-szaghu, gömb-theke (golyó), piramis-gúla, ma-ma, szám-szám, nem-nem, igen-éjen, kicsi-kücsü, baj-bű (bűbáj), ész-esze, eszes-eszisi, régi-avesi (avítt), kettő-keltű, tíz-tíz, tizenkettő-tízhenkeltü, húsz-khuszi, hatvan-hotu ben tíz, én-ejn, mi-minkhm ti-tikh, engemet-inkmüt, minket-minküt, nekem-nikhüm, én leszek-ejn leszim, mi leszünk-minkh leszinkh, te leszel-ti leszil, ti lesztek-tikh lesztik, ez-ejsz, az-ajsz, ez itt-hit, az ott-hot, az ott távol-oti, kívül-küivüle, belül-béivüle, külön-klün, eleven-eleved, bogár-mütür (mütyür), ló-lú, kutya-kutha, sáska-saska, légy-ledzsi, béka-béka, bagoly-gagialu, sas-sas, hal-kala, teve-tüve, sás-sás, virág-virágh, moha-muha, alma-alma, árpa-árpa, fa-foa, tő-tüvi, fű-füvi, falevél-zize, menni-menin, jönni-jüven, járni-járin, teremni-termin, tűrni-tűren, szagolni-szaghin, tudni-tondin, felkenni-kenin, fújni-fuvin, közösülni-batten (b-ni), ha-cha, hol-chol, hová-choura, mi-mi, ki-ki, hány-cháni, be.bék, szél-szeit, rá-wra.
Ragozás: -on,-en, -ön=hen; ban, -ben=ben; ra, -re=wra-

UCSIRATA a Belső-mongol Tudományegyetem professzora (Kína):
A magyar nyelvben feltehetően sok mongol szó lehet. Szerinte a magyar- mongol szóegyezések hun-kori hatások lehetnek. A magyar nyelvi emlékeket feltétlenül be kell vonni a hun kutatásba, amellyel számos nyelvi kérdés tisztázódhat.
Ucsirata szerint további vizsgálatot igényel a KUTUGU méltóságnév. Kínai tudósok szerint ez a méltóságnév KADA, KATA alakban maradt fenn és ugyanúgy főbírót jelent, mint az Ázsiában maradt részeknél. (magyar történeti források: KADAR=főbíró)
VÉLEMÉNYEK NYELVÜNKRŐL KÜLFÖLDÖN.

GRIMM JAKAB meseíró, 19. szd
"A magyar nyelv logikus és tökéletes, felépítése felülmúl minden más nyelvet."
N: ERBERSBERG: bécsi tudós, 19. szd.
"Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."
GEORGE BERNARD SHAW: író, drámaíró
"Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált -HA MAGYAR LETT VOLNA AZ ANYANYELVEM, AZ ÉLETMŰVEM SOKKAL ÉRTÉKESEBB LEHETETT VOLNA. EGYSZERŰEN AZÉRT, MERT EZEN A KÜLÖNÖS ŐSI ERŐTŐL DUZZADÓ NYELVEN SOKSZORTA PONTOSABBAN LEHET LEÍRNI A PARÁNYI KÜLÖNBSÉGEKET, AZ ÉRZELMEK TITKOS REZDÜLÉSEIT."
OVE BERLUND: svéd orvos és műfordító.
"Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: A MAGYAR NYELV AZ EMBERI LOGIKA CSÚCSTERMÉKE."
TELLER EDE: atomfizikus.
"Új jeles felfedezésem, miszerint EGY NYELV VAN AZ A MAGYAR."
ISAAC ASIMOV: sci-fi író.
"Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."
ENRICO FERMI: olasz atomfizikus.
Amikor megkérdezték tőle, hogy hisz-e az űrlakókban azt válaszolta: "Már itt vannak, MAGYAROKNAK nevezik őket."
SIR JOHN BOWRING: angol nyelvtudós, diplomata.
Sajátos véleményt alakított ki nyelvünkről: "GIBBON azt mondja, a magyar közeli és világos hasonlóságot mutat a finnfajta nyelveivel, ti. A finnel, a lappal és az észttel... a közös szavak száma azonban igazán csekély, sokkal kisebb, mint amennyi a német, vagy éppen a latin nyelvvel közös."
Szerinte:
"A magyar nyelv eredete a régmúltba vezet. Rendkívül különleges módon fejlődött és gyökerei arra az időre nyúlnak vissza, mikor a mai Európában beszélt nyelvek még nem is léteztek. Nem szorul senkire. Nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad, nem vesz senkitől. Ez a nyelv a nemzeti önállóság, szellemi függetlenség legrégibb élő emléke. Aki megfejti az Isteni titkot, fogja elemezni, annak is az első tételét:
KEZDETBEN VALA AZ IGE, S AZ IGE VALA AZ ISTEN, S AZ ISTEN VALA AZ IGE."
Egy mérsékelt angol úrtól -aki nyelvtudós - ilyen kijelentést hallani nyelvünkről, nagyon felemelő, szemben az Akadémiánk tudósaival.

III/ a MAGYAROK ŐSI ÍRÁSA.
A magyarok írását, a rovást sokan (főleg magyarok) türk, kazár, szkíta írásból történő átvételnek tartották.
Varga Csaba: Jel, jel, jel című, és Az ősi írás könyve, c. munkájában meglepő logikával bizonyítja, hogy tudtunk írni, már 35. 000 évvel ezelőtt. S, nincs abban semmi "gőzfejű ősmagyar romantika", hogy minden írások alapja az ősi rovásírás, és azok közül is a Kárpát medencei... éleselméjűséggel kimutatja, hogy még az egyszerűbb (régebbi) egyiptomi írás is ebből alakult ki, akárcsak a legrégibb kínai írás.
Torma Zsófia: (1840-1899) a világ első terepen dolgozó (ásató) régésznője 1875-ben az erdélyi Tardoson (ma Tordos) tárta fel azt az újkőkori települést, amely i.e. 5000-3000 között élte virágkorát. A leletek alapján a mai nap is a világ vezető régészei TORDOSI KULTÚRA-ként említik, anélkül, hogy Torma Zsófia nevét megemlítenék. Több mint 11.000,- db rovásjeles agyagkorong is a leletanyagába tartozik, amely feltételezések szerint azt bizonyítja, hogy őseink, már az újkőkorban feltalálták az iskola intézményét. Torma Zsófia elhallgatásának az oka az, hogy a régészeti leletei alapján hasonlóságot állapított meg a Kárpát medence és Mezopotámia korai kultúrája között. Sumér nyomok Erdélyben.c. munkája, csak az 1970-es évek elején jelenhetett meg kivonatosan. Az Akadémia vezetői Hunfalvyval az élen abban az időben semmibe sem vették, külföldön elismerték
A rovásjeles agyag korongok Varga Csaba szerint a teljes rovás ábécé-t tartalmazzák, három-négy azonosítatlan jel megítélése szerint 4.500-6.500 év alatt kikoptak a használatból.
Ezzel a megállapítással teljes mértékben egyet értek, hiszen a mai angolnak Shakespeare nyelvét le kell fordítani, hogy megértse, annyit változott az angol nyelv 400 év alatt. Akkor nálunk a 3-4 hang semmit nem jelent, bár lehet, hogy a latin betűs írásmód miatt nem tudjuk azonosítani, mint azt Varga Csaba feltételezi, példának az egy jel-egy hang elméleténél az "e"betűt hozza fel, miszerint az öt fajta "e"hangunkat, csupán egy "e"jelöli. Gyermekkoromban sokszor forgattam édesapámtól örökölt Arany László: Magyar népmesék. C. gyűjtését, abban az "e"betű öt féle volt a simán jelölt e; az umlautos (két ponttal a tetején); vízszintes vonallal a tetején; vízszintes vonallal az alján; és félkörrel a tetején. Érdekes mód sokkal kevésbé mekegett a nyelv a más-más "e"hangok kiejtése révén.
Az írás keletkezését általában Mezopotámiába tették a tudósok az "a"ábrán látható, hogy kezdetben piktogramokat használtak, amelyekből lassan kialakult az ékírás.
Tatárlakán, Erdélyben, 1961-ben egy ásatáson négy agyagtáblát találtak, amelyek a világ régészeinek megdöbbenést okozott, ugyanis a legkorábbi sumér írásnál korábbinak ítélték. A piktogramok mellett rovásjelek is láthatók. Leningrádban (akkor, még nem vette vissza a Szentpétervár nevet) és Chicagóban C–14-es vizsgálatok azt igazolták, hogy a legkorábbi sumér feliratoknál 1000 évvel korábbiak. Későbbi vizsgálatok sora igazolta, hogy itt keletkeztek a Kárpát medencében.
Ősi írásunk legtovább a Székelyeknél és a pásztoroknál maradt fenn. Általában írott, vagy falra, fára festett rovás emlékekkel találkozhatunk, kevés a kőbe vésett, karcolt írás, de téglára karcolt feliratokkal találkozhatunk.
A fennmaradt rovás emlékeknél az avarkori emlékeket is meg kell említeni, hiszen azok magyarul íródtak:

KÖRNYE: egy íj fogó részén 15 jeles avar-kori szöveg,
SZARVASI: csont tűtartó oldalára karcolt szöveg.
NAGYSZENTMIKLÓS: fejedelmi és fejedelem-asszony ivó készleten kazár,türk, magyar rovással írt azonos szavak;
KONSTANTINÁPOLYI felirat (1515-ből);
ROVÁSÍRÁSOS gyűrűk. Esztergom, Hódmezővásárhely, Pécs;
NIKOLSZBURGI ábécé;
TELEGDI JÁNOS Rudimentája;
PÉCSI ROVÁSFELIRATOS CÍMER PAJZS;
STEPHANUS REX pénzérmék hátlapja;
SOMOGYBŰ-i agyagfúvóka; és még lehetne sorolni jó pár rovást.

A pécsi rovás pajzs 1984-ben került elő a Citrom utcai gázvezeték cseréjénél. Kárpáti Gábor régész hozta el hozzám, tekintve, hogy abban az időben készültem el a szent István érme hátoldalának a megfejtésével, az eredményről sokszor beszélgettünk.
A pécsi kő fényképét megküldtem Forrai Sándor tanár úrnak, akivel jó barátságba kerültem sok olvasatot készítettünk mindketten, a ligatúrák (betűösszevonások) feloldása és a magánhangzók hozzáadása más, más megfejtést eredményezett. (az Ő olvasata a Magyar Nemzet.c. újságban, az én olvasatom a Janus Pannonius Múzeum lapjának 1987/I. számában és a TUDOMÁNY (scientific) angol és magyar nyelvű kiadásaiban jelent meg 1988-ban.)
Így a helyszíni feltárásokat figyelembe véve mindketten egy-egy olvasatot közöltünk: Forrai Sándor olvasata: ABA SZENTI GYUNK, AKI ESZTER, ANNA ÉS ERZSÉBET. A gyorsírásnál alkalmazott rövidítések is sokszor előfordulnak a rovásírásainknál ezt figyelembe véve, készítette Forrai az olvasatot tehát: ABA SZENTJEI VAGYUNK, AKI ESZTER, ANNA ÉS ERZSÉBET. Feltételezte, hogy a kislányok a közeli Abaligetről kerültek a Benedek rend kolostorába. A bökkenő az, hogy a templom környékének korábbi ásatásainak eredményét átvizsgálta Kárpáti és kolostor nyomaira nem bukkant. (a terület feltárásakor a lelet előkerülése mellet délre 8-10 éves kislányok ezüst pártás maradványai, míg észak felé egy 30 éves férfi maradványa került elő, a medencecsont alsó közepében egy nyílheggyel. Az én olvasatom: ABA TOROD TEGYÜNK, KAJSZATAS, ANA, ZSEBED, és a pajzson kívül ÍN (szegény) JENŐ RÓT, ( a magyar ember üli a tort és nem teszi) ebből következtetve a második olvasatom állja meg a helyét: ABA (mármint Atya isten) SZERT TEGYÜNK, AKI SZERET ANNA ÉS ZSEBED (az Özséb név becézett változata) és a pajzson kívül változatlan a szegény szerelmes Jenő.
A pécsi Citrom utca környezetét vizsgáltuk Kárpáti Gáborral és az északi telekhatáron megtaláltuk a román stílusban épült, majd a tatárjárás után gótikával bővült Szent. Benedek templom romjait (kb. 40 méter hosszú és 3-6 méter magas fal a szentély nélkül) a romokat a hozzá épített melléképületek védték meg a további enyészettől. A melléképületek tetőterében jól láthatók a befalazott köríves záródású kőkeretes ablakok. Egyet kibontottunk és a kőkereten vastag kátrányréteget találtunk, amely valószínűleg a tatárjáráskor a templom felgyújtásakor került a keretre.
A szent István érme olvasata: DUKATUS GÉSZEIASZ INPERJE, azaz a HERCEGSÉG GÉZA BIRODALMA, tehát Géza fejedelem megkeresztelése (974) és halála (997) között verhették az első érmeket. Géza a keresztségben az ISTVÁN nevet kapta.

AZ ÁBRÁK ÉS KÉPEK JEGYZÉKE:
"a"ábra a sumér írás kialakulása
"b"ábra a tatárlakai agyag korongok feliratai.
"c"ábra nikolsburgi rovás ábécé (az eddigi legkorábbi rovás ábécénk).
"d"ábra a rovás ábécénk kialakulása Forrai Sándor szerint.
"e; f"ábrák a pécsi rovásfeliratos kő.
"g-m"a Szent István érme képei és a megfejtés ábrái.ÖSSZEGEZVE.

 • a krónikák tartalmát,
 • a genetikai vizsgálatok eredményét,
 • az utolsó jégkorszak hatásait, (i.e.75000-10000)
 • a nyelvi összehasonlításokat,
 • az ősszók használatát,
 • a régészeti leleteket,
 • a néprajzi, népmesei, népzenei egyezéseket,,
 • a szakácsművészetet, annak keleti gyökereit,
 • az ősi írásunk keletkezését, használatát figyelembe véve:
 1. Őshazánk a Kárpát medence,
 2. Innen több hullámban és több felé távoztak eleink az utolsó jégkorszakban,
 3. a felmelegedés kezdetekor, a jég visszahúzódása is megindult a pólusok felé, az elvándoroltak lassan visszafelé igyekeztek az eredeti hazába, még akkor is, ha többszörös leszármazottai voltak az eredeti kivándorlóknak, 
 4. Minden valószínűség szerint: A LEGRÉGEBBI NÉPEKKEL VAGYUNK EGYIDŐSEK! /egyes kutatók szerint a legidősebbek/. 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz